Kommuneplan

I medhald av § 11-1 plan- og bygningslova har Finnøy kommunestyre 27.04.16 vedteke «Kommuneplan for Finnøy 2014 - 2026», arealdelen. Arealdel inneheld føresegner og kart som viser noverande og framtidig arealbruk i kommunen.

 

 

Kommunestyret sitt vedtak kan ikkje påklagast, men Miljøverndepartementet kan i spesielle tilfelle gjera endringar i planen, jf. § 11-16.

 

Kommuneplanen er den overordna planen for Finnøy kommune og omhandlar vesentlege oppgåver og aktivitetar i kommunen. «Kommuneplan for Finnøy 2014 - 2026», samfunnsdel med målformuleringar og handlingsprogram vart vedtatt i 2014.

 

Kommuneplan for Finnøy kommune 2014 – 2026 omfatter følgjande:

 

  1. Samfunnsdel, vedtatt 01.10.2014
  2. Arealdel, plankart, vedtatt 27.04.2016
  3. Arealdel, føresegner, vedtatt 27.04.2016
  4. Plankart utsnitt Reilstad, vedtatt 27.04.2016

 

Plandokumenta ligg som nedlastbare PDF-filer som vedlegg til denne artikkelen - klikk på lenka i høgre spalte - og dei er tilgjengelege på Servicetorget, Rådhuset.

 

Arealdelen, plankart er tilgjengeleg gjennom kartinnsyn:

https://kart.nois.no/smart/Content/Main.asp?layout=smartkommune&time=1464254529&vwr=asv

 

Relevante dokument:

 

  1. Saksprotokoll Kommunstyre 27.04.16 sak 04/16 http://www.finnoy.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=1034&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=644&
  2. Planbeskrivelse, arealdelen
  3. Konsekvensutredning og ROS analyse, endringar arealdelen
  4. Konsekvensutredning og ROS analyse, tilleggsnotat, endringar arealdelen
  5. Utredning om Reilstad

Plandokumenta ligg som nedlastbare PDF-filer som vedlegg til denne artikkelen - klikk på lenka i høgre spalte - og dei er tilgjengelege på Servicetorget, Rådhuset.

 

 

Gammal kommuneplan:

Ansvarleg Hilde Gunn Bjelde. Sist endra 28.04.2017
 
Login for redigering