Brann, beredskap og feiing

Beredskapsplan

Kommunen har ein overordna beredskapsplan for krisehandtering. Det er laga delplanar, rutinar og instruksar som skal følgjast om det oppstår ulike typar kriser eller katastrofer.

Brannberedskap 

Finnøy kommune er knytta til Brannvesenet i Sør-Rogaland IKS.
 
 
I Finnøy kommune er det Brannvesenet i Sør-Rogaland som sørgjer for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
 
 
Feiing
 
I tråd med Forskrift om brannforebygging har Rogaland brann og redning IKS (RBR) lagd om sine lovpålagde tenester om boligtilsyn og feiing til å bli risikobasert.
 
Ved spørsmål ring sentralbord ved Brannvesenet i Sør-Rogaland: 51 50 22 00 
Hugs å oppgje gnr. og bnr. ved førespurnad.
 
 
Ansvarleg Nils Petter Flesjå. Sist endra 18.10.2019
 
Login for redigering