Brann, beredskap og feiing

Beredskapsplan

Kommunen har ein overordna beredskapsplan for krisehandtering. Det er laga delplanar, rutinar og instruksar som skal følgjast om det oppstår ulike typar kriser eller katastrofer.

Brannberedskap 

Finnøy kommune er knytta til Brannvesenet i Sør-Rogaland IKS.
 
 
I Finnøy kommune er det Brannvesenet i Sør-Rogaland som sørgjer for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
 
 
For spørsmål om feiing;
 
Ring sentralbord ved Brannvesenet i Sør-Rogaland: 51 50 22 00 
Hugs å oppgje gnr. og bnr. ved førespurnad.
 
 
Kor ofte skal det feiast?
 
Dette fastsetjast ut frå behov, men minimum kvart fjerde år.
Behovet blir bestemt ut i frå oppvarmingssystemet i bustaden, sotmengde o.a.
Ansvarleg Nils Petter Flesjå. Sist endra 25.06.2018
 
Login for redigering