RMP (regionalt miljøprogram)

Li med styvingstrær av Alm.jpg - Klikk for stort bilete David Imhof

 

Nasjonalt miljøprogram omfattar nasjonale mål og strategiar og nasjonale verkemiddel. I tillegg gjev det rammene for dei regionale miljøprogramma. Regionalt miljøprogram for Rogaland inngår som ein del av dette er ein tilskotsordning for ulike miljøtiltak i landbruket.

I Finnøy er det om lag 70 føretak som søkjer RMP-tilskot kvart år. Dei forskjellege tilskotsordningane i programmet varierer litt men har dei siste åra inneheldt tilskot til mellom anna:

·         Tilskot til skjøtsel av bratt areal (minimum 15 daa)

·         Tilskot til vedlikehald av turstiar

·         Tilskot til skjøtsel av styvingstrær

·         Tilskot til skjøtsel av gravminner (minimum 3 stk)

·         Tilskot til skjøtsel av andre automatisk freda kulturminner (minimum 15 daa)

·         Tilskot til dyr på beite i verneområde (Kvanndalen, Nord –Talgje)

·         Tilskot til tilrettelegging av fuglebiotop (Hauskjevatnet)

·         Tilskot til dyr på beite i areal med spesielle verdiar (Nord –Talgje)

·         Tilskot til ugjødsla vegetasjonssoner mot vatn (Hauskjevatnet, Skartveitvatnet)

 

Ordninga inneheld også mogelegheit for å inngå spesiell miljøavtale.

Tilskot til slike miljøtiltak kan bli gitt til alle føretak som har rett på produksjonstilskot.

 

 

Søknadsfrist:

15. oktober kvart år.

 

Skjema:

Det oppfordrast til å søkje elektronisk via Altinn. Mye informasjon vil då vere førehandsutfylt og det er i kartportalen i det elektroniske søknadsskjemaet vere mogeleg å hente inn dei innteikna tiltaka frå førre år utan å måtte gjere dette heilt på nytt.

Ansvarleg Hilde Gunn Bjelde. Sist endra 15.12.2016
 
Login for redigering