Tilskotsordning

Innafor landbruket og landbruksrelatert verksemd er det ei rekkje tilskotsordningar. Dei fleste blir vedteke over jordbruksavtala og blir forvalta av landbruksdirektoratet. Tilskotsordningane produksjonstilskot og RMP (regionalt miljøprogram) er dei det blir gjort størst overføringar gjennom. Men også tilskotsordningar forvalta av miljødirektoratet og Norsk kulturminnefond kan vere aktuelle instansar for landbruksverksemd. Over finn du ein del av dei mest aktuelle ordningane. 

Ansvarleg Hilde Gunn Bjelde. Sist endra 03.01.2017
 
Login for redigering