MELDING OM IGANGSETJING AV REGULERINGSARBEID – ENDRING AV GJELDANDE PLAN

Pro-plan AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 og §12-11, melding om at følgjande reguleringsarbeid blir satt i gang:

Endring av gjeldande reguleringsplan for Bekkjarvik, Plan id 1141 – 053 -2005

Reguleringsarbeidet gjeld endring av føremål frå reiseliv til fritidsbustad i vedtatt og delvis utbygd planområde på gnr 66 bnr 6, Kyrkjøy, Finnøy kommune. Det skal ikkje opnast for meir bebyggelse, heller ikkje endrast plangrenser eller byggegrenser i høve det som er fastsett i gjeldande reguleringsplan.

Eit av byggeområda nærast sjø vil bli foreslått redusert og endra frå servicebygg til naustboder.

Planområdet er i gjeldande kommuneplan for Finnøy disponert som reiselivsanlegg .

Planområdet er i gjeldande plan Bekkjarvik, Plan id 1141 – 053 -2005 regulert til reiselivsanlegg med

frittliggande utleigehytter.

KU-plikt: Det skal ikkje leggast ut nye byggeområder. Området er alt regulert og langt på veg bygd ut.

Finnøy kommune har difor samtykka i at arbeidet ikkje utløyser krav om konsekvensutgreiing .

 

Eventuelle kommentar kan sendast til:

Pro-plan AS , Lauvsnesvegen 9 , 4160 Judaberg, eller til post@pro-plan.no  innan 25.01.2017 med kopi til Finnøy kommune ved Avd. Plan- og Forvaltning, Judabergvegen 6, 4160 Finnøy eller til post@finnoy.kommune.no.

Det blir anledning til å uttala seg til planforslaget under offentleg ettersyn etter 1.gongshandsaming i Forvaltningsstyret. Vidare handsaming vil skje i samsvar med Plan- og bygningslova.

Med Helsing

Eva Bringeland

Pro-plan AS, Judaberg, 4160 Finnøy post@pro-plan.no  Org nr 997 852 575

 

Vedlegg: Oversiktskart med plangrense

Kartvedlegg  til oppstartsbrev.jpg - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste over mottakarar:

 

Høyringsinstansar

Fylkesmannen, Pb. 59, 4001 STAVANGER - fmropost@fylkesmannen.no

Rogaland fylkeskommune, Etat for regionalutvikling, Planavd. Pb. 130, 4001 STAVANGER firmapost@rogfk.no

Rogaland Brann og Redning IKS, Jærveien 107, 4318 Sandnes - postmottak@rogbr.no

IVAR IKS, Pb. 8134, 4069 STAVANGER - ivar@ivar.no

Lyse Energi AS, Pb. 8124, Mariero, 4069 STAVANGER - firmapost@lyse.no

Fiskeridirektoratet Region sør, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen - postmottak@fiskeridir.no

Kystverket vest, Pb. 1502, 6025 Ålesund - post@kystverket.no

Statens vegvesen region vest, Askedalen 4, 6863 LEIKANGER - firmapost-vest@vegvesen.no

Ryfylke Friluftsråd, Gamle Jåttåvågen 67, 4020 STAVANGER - firmapost@ryfri.no

Ryfylke Miljøverk, Sande næringsbygg, 4130 Hjelmeland, post@rymi.no

Telenor Servicesenter for nettutbygging, Postboks 7150, 5020 Bergen.

Mattilsynet, Region Sør og Vest, Jærveien 12, 4319 Sandnes, postmottak@mattilsynet.no

Naturvernforbundet i Rogaland, pb 441 Sentrum, 4002 Stavanger, rogaland@naturvern.no

Finnøy kommune, Rådhuset, Judabergvegen 6, 4160 Finnøy, post@finnoy.kommune.no

Sjernarøy Bondelag v/Torgeir Aartun, taartun@hotmail.com

Sjernarøy båtforening v/ Geir Nedrebø, post@sjernaroybatforening.no

Næringsforeningen i Stavanger, avd Ryfylke, post@finnoy.info

Sjernarøy Vekst v/Karin Vik, karin@rederi-regnskap.no

 

Naboar/berørte:

Gnr 65 bnr 3 Per Hauge Nesheim, Hauge, 4170 Sjernarøy

Gnr 66 bnr 6 fnr 2 Borghild Vadla, Gulaksveien 2, 4017 Stavanger

Gnr 66 bnr 2 Brynjulf Fossan , Fossandvegen 372, 4110 Forsand

Gnr 66 bnr 8 Aslaug Vadla, Konglehaugen 4, 5710 Skulestadmo

 

Ansvarleg Linda Skartveit. Sist endra 12.12.2017
 
Login for redigering