Kunngjering: Vedtak av ny kommuneplan for Finnøy 2019-2029 – arealdelen


KPA.png - Klikk for stort bilete

Kommunestyret i Finnøy eigengodkjente i møte 7.10.2019 sak 036/19 ny kommuneplan for Finnøy 2019-2029 arealdelen i medhald av plan- og bygningslovas § 11-15 med følgjande plandokument:

-          Planomtale

-          Plankart for heile kommunen og for Reilstad

-          Føresegner, retningslinjer og tabellar

-          Andre tilhøyrande plandokument

Plankart og føresegner er juridisk bindande. Kommuneplanen med unntak av område A3 får rettsverknad frå 7.10.2019, jf. plan- og bygningslovas. § 11-16. 

 

Kombinert område akvakultur/ferdsel A3 Langholmen der Forsvaret har motsegn vert sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endeleg avgjerd.

 

Kommunestyret sitt vedtak om ny kommuneplan kan ikkje påklagast.

Eventuelle spørsmål om kommuneplanen eller planprosessen kan rettast til prosjektleiar i Stavanger kommune Linda Christine Olsen tlf. 51507695, e-mail linda.christine.olsen@stavanger.kommune.no eller til Else May Sevheim i Finnøy kommune 51 71 47 00, e-mail post@finnoy.kommune.no.

 

Plandokument og politiske saker kan lastast ned her:

Planomtale (PDF, 6 MB)

Kommuneplankart – heile kommune (PDF, 19 MB)

Kommuneplankart – Reilstad (PDF, 2 MB)

Føresegner, retningslinjer og tabellar (PDF, 2 MB)

Temakart kulturminne, omsynssoner kulturmiljø, Sefrak A,B,C (PDF, 698 kB)

Temakart landbruk (PDF, 967 kB)

Temakart/aktsomhetskart kvikkleire og rasfare (PDF, 2 MB)

Temakart naturområde, friluftområde (PDF, 712 kB)

ROS-analyse. Innspel til kommuneplan for Finnøy kommune 2019-2029 (PDF, 3 MB)

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan Finnøy (PDF, 3 MB)

Utredning Øyfast (PDF, 2 MB). (Norconsult AS)

Øyfast. Konsekvensutredning for fastlandsforbindelse i Ryfylke (PDF, 6 MB). (Norconsult AS – rev. juni 2019)

Protokoll sak 036/19 Kommunestyret 7.10.2019 - Sluttbehandling og eigengodkjenning av planen (PDF, 266 kB)

Protokoll sak 094/19 Forvaltningsstyret 24.9.2019 - Drøfting og mekling med statlege og regionale myndigheiter, justeringar etter begrensa høyring (PDF, 293 kB)

Protokoll frå meklingsmøte 19.8.2019 (PDF, 101 kB)

Protokoll sak 068/19 Forvaltningsstyret 12.6.2019 -  Drøftingsmøte og motsegn til arealinnspel (PDF, 131 kB)

Protokoll sak 055/19 Forvaltningsstyret 21.5.2019 – Vurdering av høyringsinnspel (PDF, 1005 kB)

Protokoll sak 22/19 Forvaltningsstyre 20.2.2019: KPA Finnøy 2019-2029 1. gangs høyring (PDF, 532 kB)

Ansvarleg Karin Dokken Austvik. Sist endra 23.10.2019
 
Login for redigering