Sakspapir til formannskapet 26.04.2017 og 03.05.2017

Politiske sakspapir - Klikk for stort bilete

Sjølve sakspapira til formannskapet finn du i linken til høgre, for å sjå nærare på vedlegg til sakene gå til møtekalenderen. Her finn du òg vedtak i saka etter protokollen er godkjend.

Ansvarleg Helene M. Ohm. Sist endra 25.04.2017
Aktuelt/siste nytt
Publisert 25.04.2017

NRK Rogaland har invitert heile fylket til ryddeaksjon 27. april. Dette er eit godt og viktig initiativ som Fylkesmannen i Rogaland stiller seg bak - og me oppmodar dykk til å gjera det same. 

Publisert 25.04.2017
Politiske sakspapir

Sjølve sakspapira til forvaltningsstyret finn du i linken til høgre, for å sjå nærare på vedlegg til sakene gå til møtekalenderen. Her finn du òg vedtak i saka etter protokollen er godkjend.

Publisert 21.04.2017

KS skal gjennomføre ein lokaldemokratiundersøking i fleire kommunar i Norge, Finnøy kommune har takka ja til å vera ein del av dette. Undersøkinga er todelt, med ein innbyggjardel og ein folkevaltdel.

Publisert 19.04.2017
Politiske sakspapir

Sjølve sakspapira til kommunestyret finn du i linken til høgre, for å sjå nærare på vedlegg til sakene gå til møtekalenderen. Her finn du òg vedtak i saka etter protokollen er godkjend.

Publisert 10.04.2017

Maria Madland Skeie starta 1. april som ny lege ved Finnøy legekontor. Ho skal ei tid framover fungere som vikar for Anita Fjukmoen to dagar per veke, og for Eivind Vestbø 3 dagar per veke. Dvs at ho skal bistå m.a. dei pasientane som har Eivind og Anita som fast lege. Anita og Eivind skal jobbe som fastlege 2 dagar per veke kvar. Pga at Eivind skal redusere sin praksis noko er det ikkje mogleg for han å ta i mot like mange henvendingar eller starte nye behandlingar på same måte som før. Anita vil også vere mindre tilgjengeleg enn viss ho hadde jobba fullt.  Dei som har behov vil få hjelp frå Maria, evt. ein av dei andre legane ved Finnøy legekontor.

Publisert 04.04.2017

I disse dager kommer trekkfuglene fra Sentral-Europa til Norge. Et stort utbrudd av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjør at det er høy risiko for at disse fuglene kan bære med seg smitte til Norge. Mattilsynet vil derfor intensivere overvåkningen av villfugl for tidlig å kunne oppdage når fugleinfluensa kommer til Norge.

Publisert 31.03.2017

 

Finnøy kommune og Finnøy næringsforening inviterer til frukostmøter for det lokale næringslivet.

Me ønskjer at desse møtene skal vere ein stad for dialog og informasjonsutveksling.

Frukostmøtene finn stad på rådhuset i den gamle kommunestyretsalen, vi stiller med mat og kaffe – og vonar de stiller med tankar og meningar de vil dele med oss.

 

Program for våren 2017:

Tettstadsutvikling  Judaberg sentrum    5 april 09.00 -11.00 - Klikk her for invitasjon (PDF, 247 kB)

Nye Stavanger – kva nå?                             10 mai – 09.00 – 11-00

UKM
Publisert 23.02.2017
UKM.PNG

 

Publisert 23.02.2017

Start date: 14 March 2017.

Duration: 9 weeks.

Place: Finnøy sentralskule, Hagabakken 1, Judaberg.

Sign up by 10 March 2017 at irj@finnoy.kommune.no or call 99577757 for further information

Publisert 17.02.2017

Det vil bli gjort en endring i matrikkelen fra og med 1. juni 2017 for å i verksette skjermingen. 

Publisert 16.02.2017
brann.jpg

 

Det tørre og kalde været de siste ukene har ført til at det er svært tørt i flere områder i regionen vår. Rogaland brann og redning IKS (RBR) har derfor innført totalforbud mot å gjøre opp alle former for ild i eller i nærheten av skog og mark i vår region fra og med onsdag 15. februar.

 

 

 

 

Totalforbud gjelder de ti eierkommunene i RBR: Stavanger, Sandnes, Klepp, Time, Gjesdal, Rennesøy, Randaberg, Sola, Kvitsøy og Finnøy.

Publisert 15.02.2017
rekneskap.png

Førebels rekneskap syner eit netto driftsresultat på kr 10 948 101 lik 3,84 % av samla driftsinntekter. Budsjettert netto driftsresultat er på 0,41 %. Etter avsetningar har Finnøy kommune eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr 12 844 944, mot budsjettert kr 3 162 342.

 

Årsaka til dette resultatet er i all hovudsak meirinntekter på frie inntekter i kombinasjon med refusjonar og tilskot utover det som er budsjettert.

Publisert 05.01.2017
Talgje barnehage artikkelbilde

 

Søke plass i barnehage og sfo?

Publisert 01.12.2016

Sjå dokument til høgre.

Publisert 30.11.2016

Frå 1. desember 2016 endrar me opningstidene på biblioteket.

Måndag kl 09-14.00

Tysdag kl 10-18.00

Torsdag kl 10-18.00

Utanom opningstid kan du levera lånte dokument i innleveringsluka vår.

 

Publisert 30.11.2016

Opinion har på vegne av Finnøy og Hjelmeland kommunar gjennomført ei innbyggjarundersøking om kommunegrensa på Ombo i perioden 09.11.2016 – 25.11.2016.

Publisert 21.11.2016
Kolonnetider

I forbindelse med tunneloppgradering vil Europaveg 39 Byfjordtunnelen mellom Randaberg og Rennesøy fortsatt haldast nattestengd alle netter mellom kl.: 22:00 - 06:00 f.o.m - 3. november t.o.m 31. desember 2016.

Publisert 21.11.2016

Rådmannen har lagt fram sitt framlegg til budsjettet for 2017, og økonomiplan for 2017-2020 2.november 2016.

Budsjett- og økonomiplanen skal fyrst handsamast av formannskapet 23. november 2016, før det vert endeleg vedteke i kommunestyret 14. desember 2016.

Budsjettdokumenta ligg ved.

 

Publisert 07.11.2016

For å følge opp bustadsosial handlingsplan skal Finnøy kommune saman med næringsforeninga arrangere eit møte for næringsaktørar i byggebransjen der representanter frå husbanken kjem for å orientere om dei ulike ordningane de har for støtte/finansiering. 

 

I samarbeid med Finnøy næringsforening inviterer me næringsaktørar i byggebransjen og andre interesserte til frokostmøte i kommunestyresalen på Rådhuset onsdag 2 november klokken 10.00 - 12.00.

Publisert 10.10.2016

Idrettslag og andre organisasjonar kan søkje om tilskot til bygging eller rehabilitering av anlegg for fysisk aktivitet (ballbingar, klatreveggar, tursti) og idrett.

Publisert 23.09.2016

Måndag 3. oktober kl 19.00 kjem det besøk heilt frå Kairo til biblioteket på Finnøy. Då vil det bli ei multimediaframsyning med mange tema, der sjølve handlinga er henta frå Kairo sine uoffisielle søppelarbeidarar – dei driv med griseoppdrett, og jobbar og bur elles i søppelet til «Garbage City». 

Publisert 11.09.2016

Start date: 21st September 2016

Day and time: Mondays and Wednesdays 17:45 - 20:00

Place: Finnøy sentralskule

Duration: 9 weeks

Course fee: 4950 NOK (45 hours)

Publisert 09.09.2016

Ønskjer du ei gratis objektiv energianalyse av din bustad i Finnøy kommune, på internett? Energiportalen er ein naturleg stad å starta, enten for deg som planlegg oppussing, ønskjer ei lågare straumrekning eller å auka komforten - og bidra til eit betre miljø.

Publisert 06.09.2016

Intervjuarar er på plass og vil om kort tid ringe for å avtale når det passar at dei kjem på besøk for å fylle ut skjemaet saman med deg.

Publisert 31.08.2016

Revidert 30.08.2016 – tenesteavdeling plan og forvaltning.

 

Finnøy kommune har i formannskap 24. august 2016 vedteke nye retningsliner for tildeling av AGA-midlar som næringslivet i Finnøy utløyser gjennom for mykje innbetalt arbeidsgjevaravgift.

 

AGA-midla blir årleg overført til kommunen frå fylkeskommunen etter ein gitt fordelingsnøkkel. For 2016 har Finnøy kommue fått 405 000 til tildeling.

Publisert 30.08.2016

 Kom på Ombo Grendahus og høyr Reidar Almås snakka om dette temaet

Tysdag 6. september, kl.19:30.

 

 
Publisert 30.08.2016
bygdebøker2.jpg

Bygdabøkene for Finnøy kommune er nå på sal.

Bok 1 og 2 samla kr. 200,-

Bok 3 kr. 360,-

Bok 4 og 5 samla kr. 200,-

 

Bøkene kan kjøpast i servicetorget på Finnøy rådhus (kun kontant betaling). 

Publisert 29.08.2016

Finnøy kommune annonserer ledige kommunale bustadtomter i Møllelia byggjefelt på Ombo, med søknadsfrist og tildeling to gonger i året. Siste tildeling var i formannskapet 13. april 2016. Det blir sett opp ny søknadsfrist 31.august 2016.

Publisert 29.08.2016

Finnøy kommune annonserer ledige kommunale bustadtomter i Møllelia byggjefelt på Ombo, med søknadsfrist og tildeling to gonger i året. Siste tildeling var i formannskapet 13. april 2016. Det blir sett opp ny søknadsfrist 31.august 2016.

Publisert 26.08.2016

Finnøy kommune har i formannskap 24 august vedteke nye retningsliner for tildeling av AGA-midla som næringslivet i Finnøy utløser gjennom for mykje innbetalt arbeidsgjevaravgift.

Publisert 25.08.2016

Alle pensjonistar i Finnøy kommune er velkomne til å vera med på å markere FN–dagen Internasjonal dag for eldre, fredag 30. september.
FN sitt tema 2016 er «Ta eit standpunkt mot Alderisme (aldersdiskriminering)».

Publisert 22.08.2016

Den lidenskapelege hobbyhistorikaren Gunnar A. Skadberg fekk Finnøy kommune sin kulturpris 2016, utdelt på tomatfestivalen. Han fekk prisen for at han gjennom nær femti år har samla inn og vidareformidla lokalhistorie frå Finnøy og øyane rundt, både i bøker, artiklar og kåseri. 

Publisert 17.08.2016

Bli med på en dugnad for å unngå ulykker i di gate eller din veg! Klipp hekkar og buskar ved din eigedom, slik at bilistane ikkje overser syklistar og gåande. På den måten tek du ditt ansvar, og du bidreg til større tryggleik i lokalmiljøet. Du kan sjå Statens vegvesen sine retningslinjer for fri sikt i kryss og avkjørsler i denne brosjyran. (Vedlagt i pdf-format).

 

Publisert 10.08.2016

Om kort tid vil Finnøy kommune gjennomføre brukarundersøking for mottakarar av heimetenester (heimesjukepleie og heimehjelp). Du får utlevert eit skjema av tilsett i heimetenesta, men sjølve undersøkinga er intervjubasert.

Publisert 30.06.2016

Skjenketider for alkohol og salstider for øl i butikk i Finnøy kommune held fram innanfor same tidsrammene som nå, også dei neste fire åra. Nokre små endringar er at det blir lov å selja øl i butikk på valdagar, og det blir lov å skjenka alkohol valdagar, påskedag og pinsedag. 

Publisert 30.06.2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Finnøy er vedteken i formannskapet 26. aug. 2015, sak FSK-078/15, og gjeld til 2017. Retningslinjer for sal og skjenking av alkohol for Finnøy er vedtekne i kommunestyret 22. juni 2016, sak KS-032/16. Dei gjeld til 30. juni 2020.

Publisert 20.06.2016

Det lydest at det iblant tek lang tid før ein får svar på legevakttelefonen, 116117. Saman med legevakta i Stavanger prøver me å få det til slik at du ikkje treng å venta så lenge.

Publisert 26.05.2016

Dersom du observerer åkerrikse, er det svært viktig at du melder frå uavhengig av åkerriksa er på eigedomen din eller på ein anna eigedom og anten du kan tenkja deg å setja i verk tiltak, eller ikkje. Dette fordi me ønskjer å få eit så godt tal på populasjonen som mogleg. Å gjennomføra tiltak er frivillig, men me ønskjer at så mange som mogleg vil vera med på å redda åkerriksa.

Publisert 26.05.2016

Dersom du observerer åkerrikse, er det svært viktig at du melder frå uavhengig av åkerriksa er på eigedomen din eller på ein anna eigedom og anten du kan tenkja deg å setja i verk tiltak, eller ikkje. Dette fordi me ønskjer å få eit så godt tal på populasjonen som mogleg. Å gjennomføra tiltak er frivillig, men me ønskjer at så mange som mogleg vil vera med på å redda åkerriksa.

Publisert 05.04.2016

Årsrapporten for 2015 er nå publisert. Hovuddokumentet og tre vedlegg kan lesast på skjermen, eller dei kan skrivast ut frå denne nettsida. 

Publisert 23.02.2016

På grunn av auke i arbeidspress har ein på byggesak og landbruk innført  telefontid frå 12.30 – 15.30 kvar dag.

 

Publisert 12.02.2016

Løyvefritaket for drosje innanfor heile Finnøy kommune og Hjelmeland-delen av Ombo (Vestersjø krins) er forlenga med to år. Dette har fylkesrådmannen vedteke.

Publisert 03.02.2016

Finnøy kommune si ferske innbyggjarundersøking, mellom anna om kommunestruktur, er presentert som eit vedlegg i PDF-format her (PDF, 959 kB).

Publisert 11.01.2016

Finnøy kommunestyre vedtok 17. juni 2015 den bustadsosiale handlingsplanen for perioden 2015-2020. Trykk her for å lesa eller skriva ut planen. (PDF-format, 21 sider.)

Publisert 06.12.2015

Samfunnsdelen av kommuneplan for Finnøy er vedteken i kommunestyret 1. oktober 2015. Planen kan lesast eller skrivast ut ved å klikka på denne lenka (PDF, 6 MB).

 

Når det gjeld dei delane av kommuneplanen som er under utarbeiding, kan saksdokumenta lesast eller skrivast ut på lenkene nedanfor.

Publisert 29.10.2015

Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO, er som interesseorganisasjon overordnet opptatt av at alle aktører som arbeider for tilfredsstillende brannsikkerhet eller er involvert i prosesser knyttet til dette, får gode rammebetingelser for sitt arbeide.

Publisert 27.10.2015

På Finnøy og på Talgje er det i perioden oktober 2014 til oktober 2015 innført vegadresser med husnummer. Dei 1245 unike vegadressene dekkjer om lag 45 % av eigedommane i Finnøy kommune, og det dekkjer 67 % av dei fastbuande i kommunen.

Publisert 14.10.2015

 

Publisert 14.10.2015

Henrik Halleland (Krf) er vald til ny ordførar i Finnøy kommune. Odd Bleie (Sp) er vald til ny varaordførar.  Formannskapet består av desse to, i tillegg til Ingvild Sevheim Steen (Krf), Gro Skartveit (V), Ole Klingsheim (V), Nils Petter Flesjå (H), Jan Terje Vignes (H), Jon Olav Runestad (Ap) og Lars Rørtveit (Sp).

 
Publisert 09.10.2015

Det er sendt ut brev med nye vegadresser til dei som eig hus og hytter m.m. i den delen av Reilstad som hittil har mangla vegadresser. Desse adressene blir innførte 27.oktober, og då skal alle på øya Finnøy ha fått vegadresse med husnummer. Øya Talgje er allereie ferdigadressert med vegnamn og husnummer.

Publisert 09.09.2015

Innanfor Finnøy kommune er det opna for at ein, ved å registrera seg hjå Rogaland fylkeskommune og få køyresetel, lovleg kan køyra drosje (taxi) og ta betalt, utan å ha vanleg løyve. Det er ikkje noko vaktplikt, slik at den som er registrert på denne måten, bestemmer sjølv om når han eller ho vil ta oppdrag.

Publisert 29.08.2015

Legevakta har nå fått same telefonnummer i heile landet: Det sekssifra nummeret 116117 (hundreogseksten-hundreogsytten). Då kjem du til legevakta der du oppheld deg, same kvar i Norge du ringer frå. Nummeret skal fungera både frå fasttelefon og mobil, og er gratis.

Publisert 29.08.2015

Legevakta har nå fått same telefonnummer i heile landet: Det sekssifra nummeret 116117 (hundreogseksten-hundreogsytten). Då kjem du til legevakta der du oppheld deg, same kvar i Norge du ringer frå. Nummeret skal fungera både frå fasttelefon og mobil, og er gratis.

Publisert 20.05.2015

Plansjene som blei brukte på informasjonsmøtet på Strand vidaregåande skule avd. Rygjabø tysdag 19. mai, er tilgjengelege som PDF, sjå vedlegg.

Publisert 13.04.2015

Ein startar opp med feiing igjen denne veka (veke 16) og fyrst ute er Sjernarøy, deretter vil ein ta det som står igjen på Finnøy (området frå Reilstad til Judaberg) og Sør-Bokn med Måløy.

Arbeidet skal iflg. feiaren vere avslutta seinast til utgongen av juni månad.

Publisert 08.04.2015

Her er ei oversikt over adresser til offentlige bygg og nokre andre stader med offentleg trafikk, på Finnøy og på Talgje. Alle eigedommar på desse øyane fekk i perioden oktober 2014 til oktober 2015 tildelt nye vegadresser med husnummer.

Publisert 08.04.2015

Her er ei oversikt over adresser til offentlige bygg og nokre andre stader med offentleg trafikk, på Finnøy og på Talgje. Alle eigedommar på desse øyane fekk i perioden oktober 2014 til oktober 2015 tildelt nye vegadresser med husnummer.

Publisert 03.02.2015

Vegadresser med husnummer er 2. februar innført i Fåbakkane, Nedre Fåbakkane og Fåfeltet. Matrikulerte huseigarar er tilskrivne med informasjon om den nye adressa, som blir registrert automatisk i Folkeregisteret. Neste omadresseringsområde er 16. februar, og består av Fåhadlet, Astridbakken og Rygjabøvegen. Meir informasjon er lagt ut på desse nettsidene, i kategorien Vegadresser.

Publisert 29.01.2015

Finnøy, Rennesøy og Randaberg barnevern slegne samen til ei felles barnevernteneste, der Randaberg er vertskommune. Alle barnevernsarbeidarar i dei tre kommunane er frå 1. jan. 2015 tilsette i Randaberg kommune.

Alle aksbehandlarane er plasserte på Randaberg, og du kan ta kontakt på telefon 51 41 41 00 og på e-post: post(a)randaberg.kommune.no

 

All post kan sendast til:

Randaberg kommune

Barnevern

Postboks 40

4096 Randaberg

 

Publisert 13.01.2015

Vegnettet i Finnøy kommune består av både fylkesvegar og kommunale vegar. Når det gjeld vintervedlikehald på dei kommunale vegane er det inngått avtale til og med 2020 med Roda Maskin. Desse underleverandørane utfører vintervedlikehald på dei kommunale vegane på vegne av Roda Maskin:

Finnøy og Talgje: Roda Agri Maskin

Fogn: Trygve Sandanger

Ombo: Per Gunnar Lindanger

Sjernarøy: Sjernarøy Bygdaservice

Halsnøy: Leif Inge Eike

Publisert 13.01.2015

Vegnettet i Finnøy kommune består av både fylkesvegar og kommunale vegar. Når det gjeld vintervedlikehald på dei kommunale vegane er det inngått avtale til og med 2020 med Roda Maskin. Desse underleverandørane utfører vintervedlikehald på dei kommunale vegane på vegne av Roda Maskin:

Finnøy og Talgje: Roda Agri Maskin

Fogn: Trygve Sandanger

Ombo: Per Gunnar Lindanger

Sjernarøy: Sjernarøy Bygdaservice

Halsnøy: Leif Inge Eike

Publisert 03.10.2014

Meldeplikt ved bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskott hjortevilt og bruk av motorbåt til å hente skadeskott sjøfugl

Melding til Finnøy kommune til vakttelefon: 902 07 291

 

Viss det er dårleg dekning kan det sendast SMS.

Innehald i SMS: søk etter påskott vilt, jegerens namn, stad, viltart

Publisert 03.10.2014

Meldeplikt ved bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskott hjortevilt og bruk av motorbåt til å hente skadeskott sjøfugl

Melding til Finnøy kommune til vakttelefon: 902 07 291

 

Viss det er dårleg dekning kan det sendast SMS.

Innehald i SMS: søk etter påskott vilt, jegerens namn, stad, viltart

Publisert 30.09.2014

Viltloven blei endra med verknad frå 1. juni i år.

Nå er det tillatt å bruka kunstig lys til ettersøk av påskolte hjortevilt og motorbåt til å henta skadeskoten sjøfugl.

Men dette er berre tillatt etter melding til kommunen, politi og jaktrettighetshavar.

Melding om dette kan gjevast til kommunen på vakttelefon 902 07 291 utenom ordinære opningstider.

 

Publisert 10.05.2014

 I Finnøy kommune finn du eit aktivt og rikhaldig tilbod tilpassa ulike interesser.

Publisert 10.05.2014

Folkehelseplanen skal vera eit viktig grunnlagsdokument for samfunnsdelen i kommuneplanen, som er under arbeid. Kommunestyret fekk 7. mai er orientering om folkehelse og levekår i Finnøy 2013-2017 (PDF, 2 MB)....

 

 
Login for redigering