Landbruk: kom med innspel til kommuneplanen - tysdag 27.februar

landbruksmøte.PNG - Klikk for stort bilete

NY TID: torsdag 1. mars kl.12

Etter gode innspel har vi flytta møtet til dagstid for at flest mogleg har høve til å kome!

Kommunen inviterer til nytt møte om landbruk i samband med kommuneplanarbeidet. Møtet er torsdag 1. mars kl. 12.00 i kommunestyresalen på rådhuset. Vi skal diskutere kva som må til for at landbruksnæringa i Finnøy kommune utviklar seg positivt, både før og etter at vi vert del av Nye Stavanger.

 Agenda for møtet:

12.00 – 12:20    Velkommen og innleiing v/ ordførar Henrik Halleland og landbrukssjef Silke Ullrich.

12:20 – 12.45    Tankar og grunnlag for diskusjon Jon-Arne Vadla, Sjernarøy

12.45 – 14.30    Idédugnad: Kva må til for å få ei positiv utvikling i landbruksnæringa i kommunen?

 

Spørsmål til drøfting:

 • Mjølkeproduksjonen - Kva kan vi gjere for å halde produksjonen oppe?
 • Tilleggsnæringar – Korleis kan vi leggje meir til rette for desse? Kva type tilleggsnæring?
 • Næringsareal for landbruksrelatert næring på øyane – treng vi det?
 • Plassering av gardshus og landbruksbygg - i nær tilknyting til tunet?
 • Nye Stavanger - Kva er viktig for oss å ta med inn i den nye kommunen?
  Korleis kan vi setje eit «grønt Finnøy fotavtrykk» i nye Stavanger?
 • Andre tema kan godt komme opp i møtet også.

Alle er velkomne! Send gjerne også innspel (merka: «innspel kommuneplan») til post@finnoy.kommune.no innan 1. mai eller kom innom på «opent rådhus» 8. mars.

Ansvarleg Silke Ullrich. Sist endra 23.02.2018
Aktuelt/siste nytt
Publisert 22.02.2018
Petter smart FK.jpg

Finnøy kommune utlyser no siste runde med AGA-middel.

AGA-midla skal bidra til utvikling av nye prosjekt, gründerar og innovative løysinger i Finnøy.

Publisert 20.02.2018
Fibernett møte.PNG

Telenor og Canal Digital Kabel inviterer til informasjonsmøte om utbygging av fibernett i Sjernarøy oppvekstsenter 5.mars klokka 18.00 og Skartveit Gjestehavn på Halsnøy 6. mars kl 18.00. 

Publisert 15.02.2018
Tall Ships Races

 Finnøy kommune lyser ut ein medseglarplass. Søknadsfrist er 15. mars.

Publisert 15.02.2018
Førebels rekneskap

Førebels rekneskap syner eit netto driftsresultat på kr 805 451, lik 0,26 % av samla driftsinntekter. Budsjettert netto driftsresultat er på 0,80 %. Etter avsetning har Finnøy kommune eit rekneskaps messig mindreforbruk på kr 4 627 640, mot budsjettert kr 4 326 000.

 

Resultat avviker lite i høve til budsjettert mindreforbruk, men der er større avvik i høve til budsjett på nokre av tenesteområda.

Publisert 14.02.2018
Politiske sakspapir

Sjølve sakspapira til formannskapet finn du i linken til høgre, for å sjå nærare på vedlegg til sakene gå til møtekalenderen. Her finn du òg vedtak i saka etter protokollen er godkjend.

Publisert 14.02.2018
Politiske sakspapir

Sjølve sakspapira til forvaltningsstyret finn du i linken til høgre, for å sjå nærare på vedlegg til sakene gå til møtekalenderen. Her finn du òg vedtak i saka etter protokollen er godkjend.

Publisert 14.02.2018

Rogaland fylkeskommune har sendt ny rutestruktur for Finnøysambandet ut på høyring. I tråd med tidlegare politisk behandling av rutetilbod i Finnøy, ønskjer politikarane å leggje til rette for at grendelaga og innbyggjarar får gi sine innspel før ein behandlar saka i formannskapet. Eventuelle innspel til høyringsnotat (PDF, 2 MB)må sendast til politisk.sekretariat@finnoy.kommune.no innan fredag 9. mars.

 

UKM
Publisert 08.02.2018
UKM.jpg

 

Publisert 08.02.2018
FB.PNG

No er Finnøy kommune på Facebook!

Følg og lik oss gjerne på https://www.facebook.com/finnoykommune/

 

Publisert 08.02.2018
Politiske sakspapir

Sjølve sakspapira til kommunestyret finn du i linken til høgre, for å sjå nærare på vedlegg til sakene gå til møtekalenderen. Her finn du òg vedtak i saka etter protokollen er godkjend.

Publisert 07.02.2018

Arbeidet med revidering av gjeldande kommuneplan er godt i gong. Kommunen ønskjer innspel frå innbyggjarane innan 1. mai til post@finnoy.kommune.no. Det er også mogleg å kome innom for å diskutere innspel på Rådhuset torsdag 8.mars kl. 13.00-19.00. Vi ber om at de brukar vedlagte rettleiing og sjekkliste.

Publisert 05.02.2018

Telefonane er ustabile i kommunen og det kan være utfordrende å få tak i folk på pleie- og omsorgssenter. For kontakt for pårørande og sjukehus heile døgnet:

 

                40407614-        Vakthavende sykepleier PLO-senteret – avd. rehab og heimetenesta

                40021717-         Avd. Hauge-tunet og Kielland-tunet

                40438525-         Avd. Finnson-tunet og Regelstad-tunet

 

Telefonane er bemanna heile døgnet.

Publisert 02.02.2018
IMG_3938.jpg

Det var godt oppmøte og gode diskusjonar når godt over 30 Finnøybuarar diskuterte bygdeutvikling og bulyst: kva skal til for at folk skal flytte hit, kva skal til for at dei skal bli, og kva er det egentlig som kjennetegner attraktive bygder og tettstader?

 

I samband med revidering av kommuneplan ønskjer Finnøy kommune innspel frå innbyggjarar og hadde difor invitert til folkemøtet 1. februar i beste fjostid.

Publisert 25.01.2018

Visste du at 90 % av innbyggjarane frå fleire deler av Noreg svara at dei et fisk 1-3 gonger i veka, medan 96% av spurde Finnøybuer svara positivt på det same? Visste du at innbyggjarane på Finnøy tenderer til å vere meir positive til fiskeoppdrett enn befolkninga elles? 

Publisert 19.01.2018
Erkjentlighetsmarkering

 Tysdag heidra Finnøy kommune dei som i løpet av 2017 hadde vore tilsett i Finnøy kommune i 25 år. Samstundes takka vi av dei som har vore i kommunen i over 10 år, men som no slutta av.

Tradisjon tru vart dei heidra med middag på ærverdige Utsyn, før dei fekk overrekt ei gåve frå kommunen for lang og tru teneste. Ordførar Henrik Halleland og rådmann Karin Dokken Austvik heidra jubilantane med tale, og Amelie Ullrich og Helle Austbø bidrog med musikalsk innslag frå kulturskulen.

 

Publisert 12.01.2018

Finnøy kommune har vedteke at dagens store slamavskiljar som ligg ved sjøen nedanfor Finnøy rør skal skiftas ut.

Dette arbeidet startar opp nå i veke 2 og skal etter planen avsluttas innan 20 veker (slutten av mai månad).

Sjølve arbeidet er til dels utfordrande og komplisert då ein må jobbe under havnivå med skiftande høg og lågvatn. Som ein konsekvens av dette må det tidvis utførast nattarbeid for å få gjennomført prosjektet.

 

Entreprenøren LHV Tenester som er eit lokalt selskap vil sjølvsagt gjere det dei kan for å gjere dette arbeidet så skånsomt som mogleg for dei som bur i nærleiken til anleggsområdet, dei har difor lagt opp til eit varslingssystem der dei seinast dagen før eventuelt nattarbeid sender ut varsel på sms til alle naboar som kan verta berørte av dette, ein vil også leggja ut løypande informasjon på kommunens nettside.

 

Dette til orientering.

Publisert 05.01.2018

Finnøy kommune har inngått vertskommuneavtale om borgarleg vigsel med Stavanger kommune. Det betyr at Finnøybuar som vil gifte seg borgarleg må reise til Stavanger rådhus. 

Publisert 14.12.2017
Karin Dokken Austvik

 

 

Karin Dokken Austvik er tilsatt som ny rådmann i Finnøy kommune. Ho er fødd og oppvaksen i Leikanger i Sogn og Fjordane, og bur på Austre Åmøy. Ho kjem frå stilling som utviklingssjef i Gjesdal kommune, og har tidlegare jobba som seniorrådgjevar i Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, som Organisasjons- og personalsjef i Rennesøy kommune, og som rektor i Stavanger. Karin Dokken Austvik startar i stillinga i januar.

Publisert 06.12.2017

For å effektivisere innsamling av vassmålaravlesningar ihht reglementet tar kommunen i bruk SMS-varsling. 

Publisert 29.11.2017

1. november 2017 la rådmannen fram sitt forslag til budsjettet for 2018, og økonomiplan for 2018-2021. I tilleggsnotat av 21. november 2017 kom rådmannen med korrigerte hovudoversikter for investeringar.

Budsjett- og økonomiplanen vart fyrst handsama av formannskapet 22. november 2017, før det vert endeleg vedteke i kommunestyret 13. desember 2017.

Formannskapet si innstilling til kommunestyret ligg ved, saman med budsjettdokumenta for offentleg ettersyn.

FSK- 110/17 VEDTAK :

 1. Kommunalt skattøyre for personlege skattytarar skal i 2018 vera på den maksimalsats som Stortingen fastset.
 2. Eigedomsskatt, på verk og bruk og anna fast eigedom det er høve til å skattlegge, vert utskriven med 5 promille i 2018. 
 3. Allmenn taksering av grunnlag for eigedomsskatt vert utsett i inntil 3 år på grunn av særlege tilhøve knytt til etablering av Nye Stavanger kommune i 2020.
 4. Brukarbetaling Oppvekst 2018 vert vedtatt i samsvar med vedlegg 2.
 5. Brukarbetaling Helse og omsorg 2018 vert vedtatt i samsvar med vedlegg 3.
 6. Gebyrregulativ Plan og forvaltning/Drift og bygg 2018 vert vedtatt i samsvar med vedlegg 4.
 7. Gebyr for 2018, renovasjon, slam mm, vert vedtatt i samsvar med vedlegg 7.
 8. Investeringar i årsbudsjettet for 2018 vert finansiert ved bruk av ubrukt innlånt kapital, ubunde kapitalfond og nytt låneopptak på inntil 60 mill. kroner. Lån vert nedbetalt over 30 år. 
 9. Det vert tatt opp lån i Husbanken til vidare utlån som startlån på inntil 5 mill. kroner. Lån vert nedbetalt over 30 år. 
 10. Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 vert vedtatt i samsvar med forslag frå rådmannen av 21. november 2017 med vedlegg, og med følgjande tillegg/endring:
 • Budsjettramma til ansvar 140 Ymse, teneste 1204 vert auka med kr 65 000 som følgje av at Finnøy kommune går inn i KS si finansieringsordning for digitaliseringsprosjekt. Ikkje disponert netto driftsresultat (rekneskapsmessig mindreforbruk) vert redusert med kr 65 000 frå 1,022 mill. kroner til 0,957 mill. kroner. 
   
 • Rekneskapsmessig mindreforbruk, jf. tabell 3 Økonomisk oversikt-drift, i forslag frå rådmannen (endra frå 1,022 mill. kroner til 0,957 mill. kroner, jf. strekpunkt over) vert ført på avsetning til disposisjonsfond. Rekneskapsmessig mindreforbruk i forslag frå rådmannen er etter dette på kr 0,-  

   11. ​Endringar/tillegg til forslag frå rådmannen (jf. punkt 10):
 

Drift

2018

2019

2020

2021

Inntekter

 
 

Auka frie inntekter

800

800

500

-

 

Havbruksfondet

1 500

2 000

3 100

-

FIN-1

Auka bruk av disposisjonsfond

900

950

-

-

Sum auka inntekter

3 200

3 750

3 600

-

Utgifter

 

HO-1

Auka ramme sjukeheim

1 500

1 500

1 500

-

Ymse-1

Finnøy kyrkjelege fellesråd

450

400

400

-

 

Korps Sjernarøy

50

50

50

-

 

Auka ramme skule

600

1 200

1 200

-

 

Sentrumsutvikling Judaberg

200

200

200

-

Ymse-2

Nytt idrettshus Leikvoll – kommunalt tilskot

200

200

-

-

 

Auka ramme bibliotek

200

200

200

-

Sum auka utgifter

3 200

3 750

3 550

-

Netto endringar på driftsbudsjettet

0

0

50

0

         

Investering

2018

2019

2020

2021

Ny-FSK

Kunstgrasbane Sjernarøy

1 000

-

-

-

 
 
 
Tekstvedtak investeringar
 1. Utbygging av ny sjukeheim og prosess ligg i tidlegare vedtak. Det er per dato ikkje mågleg å finna presise kostnader i investeringsbudsjettet. I intensjonsavtalen med nye Stavanger heiter det: Den nye kommunen skal byggja ut pleie- og omsorgssenter på Judaberg. Omfang og tidspunkt for utbygjinga skal vær i tråd med behovet i nåværande Finnøy kommune. Dette må vær utgangspunkt for vidare planlegging. 
   
 2. Det er eit mål at bygging av kulturhus i regi av Ottohuset vert realisert. Kommunestyret bed om at det kjem ei sak på nyåret om korleis kommunen kan vere med i realisering av dette.

 

Publisert 21.11.2017

Finnøy kommune vil ha breibanddekning i heile kommunen og no har kommunalsjef Nils Petter Flesjå underteikna avtale med Telenor og Lyse: dei skal byggje ut fiberbreiband i 7 område i kommunen innan november 2018.

 

Telenor skal forsyne fastbuande, hytter og bedrifter på Halsnøy, Eidssund (på Ombo) og Sjernarøyane (Bjergøy, Helgøy og Kyrkjøy) med fiberbreiband. Lyse vant anbodet for Fogn og Finnøy sørvest.

 

Avtalane føreset minimum 60% oppslutning frå fastbuande og fritidsbustadar. Derfor er det viktig at lokalsamfunna no mobiliserer slik at det blir nok abonnement for at Lyse og Telenor kan gå i gang med utbygginga. 

Publisert 21.11.2017

1. oktober 2017 kom ei ny forskrift som gir kommunen ansvar for handtering av utrangerte mindre fritidsbåtar opp til 15 fot.

I Finnøy kommune er det RYMI som handterer avfall, dei har igjen avtale med Ecofiber for handtering av utrangerte småbåtar. Ecofiber tar i mot båtar opp til 49,21 fot (15 meter). Båten kan leverast direkte til Ecofiber Recycling, ein vil då få vrakpant, sjå: http://www.ivar.no/aktuelt/fa-vrakpant-pa-baten-din-article6047-593.html

 

Alternativt så tilbyr Ecofiber gratis henting i fjøra eller med båthengar dersom du gir båten til oss og kan kvittera på eigarstadfestinga. Den har vi med oss, eller du kan lasta den ned på nett https://www.ecofiber.no/returordning Du kan også bestilla henting for alle størrelsar fritidsbåt på: https://www.ecofiber.no/book-online  

 

Ecofiber tar imot alle typar og størrelsar fritidsbåter. Staten finansierer opp til 3 tonn. Mellomlegg avtalest direkte med Ecofiber om båten er større. Ofte er det verdiar som gir ein gevinst på større båtar som stål , motorar osv. Til hyttefelt kan det vera ein ide å arrangera dugnader slik at vi kan bruka fartøy for å samla inn mange om gongen for å bruke Skyssbåtservice f.eks.

Publisert 30.10.2017
Radonmåling.PNG

 

Publisert 19.09.2017
Rymi Reint Ryfylke.jpg

 

Mandag kveld vart det sendt børsmelding om at RYMI sin leverandør av innsamling av avfall, Renonorden, er konkurs. 

Publisert 07.09.2017

Biblioteket er opent følgjande dagar:

 

Måndag kl 09-14.00

Tysdag og torsdag kl 10-18.00

 

Innlevering utanom opnignstid kan skje via innleveringsluka vår.

 

Følg gjerne biblioteket: www.ryfylkebiblioteket.no og Facebook.

Publisert 05.09.2017

Ryfylkeøyane lennsmannskontor vil frå og med 11. september 2017 vere opent 3 dagar i veka. 

 

Opningstider:

Mandag: Stengt

Tirsdag: 0830-1430

Onsdag: 0830-1430

Torsdag: Stengt

Fredag: 0830-1430

 

Lenkje til Ryfylkeøyane lennsmannskontor

Publisert 03.08.2017

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa har invitert kommunestyremedlemmene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger til felles kommunestyremøte, måndag 21. august kl. 15.00 i Statens Hus.

Sakane som handsamast på møtet er:

 • Namnet på den nye kommunen
 • Talet medlemmer i kommunestyret i den nye kommunen
 • Kriterier for samansetning av fellesnemnda og fellesnemnda sine funksjoner
 • Val av revisor for fellesnemda
 • Oppretting av eventuelle fellesorgan som skal sikre samanslåingen av dei tre kommunane
Publisert 19.06.2017

Det lydest at det iblant tek lang tid før ein får svar på legevakttelefonen, 116117. Saman med legevakta i Stavanger prøver me å få det til slik at du ikkje treng å venta så lenge.

Publisert 09.06.2017

Samanslåinga av Finnøy, Rennesøy og Stavanger blei i går kveld, 8. juni 2017, formelt vedteke av Stortinget.

Publisert 10.05.2017

 Ny kampanje frå Helsedirektoratet

Publisert 10.04.2017

Maria Madland Skeie starta 1. april som ny lege ved Finnøy legekontor. Ho skal ei tid framover fungere som vikar for Anita Fjukmoen to dagar per veke, og for Eivind Vestbø 3 dagar per veke. Dvs at ho skal bistå m.a. dei pasientane som har Eivind og Anita som fast lege. Anita og Eivind skal jobbe som fastlege 2 dagar per veke kvar. Pga at Eivind skal redusere sin praksis noko er det ikkje mogleg for han å ta i mot like mange henvendingar eller starte nye behandlingar på same måte som før. Anita vil også vere mindre tilgjengeleg enn viss ho hadde jobba fullt.  Dei som har behov vil få hjelp frå Maria, evt. ein av dei andre legane ved Finnøy legekontor.

Publisert 04.04.2017

I disse dager kommer trekkfuglene fra Sentral-Europa til Norge. Et stort utbrudd av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjør at det er høy risiko for at disse fuglene kan bære med seg smitte til Norge. Mattilsynet vil derfor intensivere overvåkningen av villfugl for tidlig å kunne oppdage når fugleinfluensa kommer til Norge.

Publisert 31.03.2017

 

Finnøy kommune og Finnøy næringsforening inviterer til frukostmøter for det lokale næringslivet.

Me ønskjer at desse møtene skal vere ein stad for dialog og informasjonsutveksling.

Frukostmøtene finn stad på rådhuset i den gamle kommunestyretsalen, vi stiller med mat og kaffe – og vonar de stiller med tankar og meningar de vil dele med oss.

 

Program for våren 2017:

Tettstadsutvikling  Judaberg sentrum    5 april 09.00 -11.00 - Klikk her for invitasjon (PDF, 247 kB)

Nye Stavanger – kva nå?                             10 mai – 09.00 – 11-00

Publisert 23.02.2017

Start date: 14 March 2017.

Duration: 9 weeks.

Place: Finnøy sentralskule, Hagabakken 1, Judaberg.

Sign up by 10 March 2017 at irj@finnoy.kommune.no or call 99577757 for further information

Publisert 17.02.2017

Det vil bli gjort en endring i matrikkelen fra og med 1. juni 2017 for å i verksette skjermingen. 

Publisert 16.02.2017
brann.jpg

 

Det tørre og kalde været de siste ukene har ført til at det er svært tørt i flere områder i regionen vår. Rogaland brann og redning IKS (RBR) har derfor innført totalforbud mot å gjøre opp alle former for ild i eller i nærheten av skog og mark i vår region fra og med onsdag 15. februar.

 

 

 

 

Totalforbud gjelder de ti eierkommunene i RBR: Stavanger, Sandnes, Klepp, Time, Gjesdal, Rennesøy, Randaberg, Sola, Kvitsøy og Finnøy.

Publisert 15.02.2017
rekneskap.png

Førebels rekneskap syner eit netto driftsresultat på kr 10 948 101 lik 3,84 % av samla driftsinntekter. Budsjettert netto driftsresultat er på 0,41 %. Etter avsetningar har Finnøy kommune eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr 12 844 944, mot budsjettert kr 3 162 342.

 

Årsaka til dette resultatet er i all hovudsak meirinntekter på frie inntekter i kombinasjon med refusjonar og tilskot utover det som er budsjettert.

Publisert 05.01.2017
Talgje barnehage artikkelbilde

 

Søke plass i barnehage og sfo?

Publisert 01.12.2016

Sjå dokument til høgre.

Publisert 30.11.2016

Opinion har på vegne av Finnøy og Hjelmeland kommunar gjennomført ei innbyggjarundersøking om kommunegrensa på Ombo i perioden 09.11.2016 – 25.11.2016.

Publisert 21.11.2016
Kolonnetider

I forbindelse med tunneloppgradering vil Europaveg 39 Byfjordtunnelen mellom Randaberg og Rennesøy fortsatt haldast nattestengd alle netter mellom kl.: 22:00 - 06:00 f.o.m - 3. november t.o.m 31. desember 2016.

Publisert 07.11.2016

For å følge opp bustadsosial handlingsplan skal Finnøy kommune saman med næringsforeninga arrangere eit møte for næringsaktørar i byggebransjen der representanter frå husbanken kjem for å orientere om dei ulike ordningane de har for støtte/finansiering. 

 

I samarbeid med Finnøy næringsforening inviterer me næringsaktørar i byggebransjen og andre interesserte til frokostmøte i kommunestyresalen på Rådhuset onsdag 2 november klokken 10.00 - 12.00.

Publisert 10.10.2016

Idrettslag og andre organisasjonar kan søkje om tilskot til bygging eller rehabilitering av anlegg for fysisk aktivitet (ballbingar, klatreveggar, tursti) og idrett.

Publisert 23.09.2016

Måndag 3. oktober kl 19.00 kjem det besøk heilt frå Kairo til biblioteket på Finnøy. Då vil det bli ei multimediaframsyning med mange tema, der sjølve handlinga er henta frå Kairo sine uoffisielle søppelarbeidarar – dei driv med griseoppdrett, og jobbar og bur elles i søppelet til «Garbage City». 

Publisert 11.09.2016

Start date: 21st September 2016

Day and time: Mondays and Wednesdays 17:45 - 20:00

Place: Finnøy sentralskule

Duration: 9 weeks

Course fee: 4950 NOK (45 hours)

Publisert 09.09.2016

Ønskjer du ei gratis objektiv energianalyse av din bustad i Finnøy kommune, på internett? Energiportalen er ein naturleg stad å starta, enten for deg som planlegg oppussing, ønskjer ei lågare straumrekning eller å auka komforten - og bidra til eit betre miljø.

Publisert 06.09.2016

Intervjuarar er på plass og vil om kort tid ringe for å avtale når det passar at dei kjem på besøk for å fylle ut skjemaet saman med deg.

Publisert 30.08.2016

 Kom på Ombo Grendahus og høyr Reidar Almås snakka om dette temaet

Tysdag 6. september, kl.19:30.

 

 
Publisert 30.08.2016
bygdebøker2.jpg

Bygdabøkene for Finnøy kommune er nå på sal.

Bok 1 og 2 samla kr. 200,-

Bok 3 kr. 360,-

Bok 4 og 5 samla kr. 200,-

 

Bøkene kan kjøpast i servicetorget på Finnøy rådhus (kun kontant betaling). 

Publisert 29.08.2016

Finnøy kommune annonserer ledige kommunale bustadtomter i Møllelia byggjefelt på Ombo, med søknadsfrist og tildeling to gonger i året. Siste tildeling var i formannskapet 13. april 2016. Det blir sett opp ny søknadsfrist 31.august 2016.

Publisert 29.08.2016

Finnøy kommune annonserer ledige kommunale bustadtomter i Møllelia byggjefelt på Ombo, med søknadsfrist og tildeling to gonger i året. Siste tildeling var i formannskapet 13. april 2016. Det blir sett opp ny søknadsfrist 31.august 2016.

Publisert 25.08.2016

Alle pensjonistar i Finnøy kommune er velkomne til å vera med på å markere FN–dagen Internasjonal dag for eldre, fredag 30. september.
FN sitt tema 2016 er «Ta eit standpunkt mot Alderisme (aldersdiskriminering)».

Publisert 22.08.2016

Den lidenskapelege hobbyhistorikaren Gunnar A. Skadberg fekk Finnøy kommune sin kulturpris 2016, utdelt på tomatfestivalen. Han fekk prisen for at han gjennom nær femti år har samla inn og vidareformidla lokalhistorie frå Finnøy og øyane rundt, både i bøker, artiklar og kåseri. 

Publisert 17.08.2016

Bli med på en dugnad for å unngå ulykker i di gate eller din veg! Klipp hekkar og buskar ved din eigedom, slik at bilistane ikkje overser syklistar og gåande. På den måten tek du ditt ansvar, og du bidreg til større tryggleik i lokalmiljøet. Du kan sjå Statens vegvesen sine retningslinjer for fri sikt i kryss og avkjørsler i denne brosjyran. (Vedlagt i pdf-format).

 

Publisert 10.08.2016

Om kort tid vil Finnøy kommune gjennomføre brukarundersøking for mottakarar av heimetenester (heimesjukepleie og heimehjelp). Du får utlevert eit skjema av tilsett i heimetenesta, men sjølve undersøkinga er intervjubasert.

Publisert 30.06.2016

Skjenketider for alkohol og salstider for øl i butikk i Finnøy kommune held fram innanfor same tidsrammene som nå, også dei neste fire åra. Nokre små endringar er at det blir lov å selja øl i butikk på valdagar, og det blir lov å skjenka alkohol valdagar, påskedag og pinsedag. 

Publisert 30.06.2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Finnøy er vedteken i formannskapet 26. aug. 2015, sak FSK-078/15, og gjeld til 2017. Retningslinjer for sal og skjenking av alkohol for Finnøy er vedtekne i kommunestyret 22. juni 2016, sak KS-032/16. Dei gjeld til 30. juni 2020.

Publisert 26.05.2016

Dersom du observerer åkerrikse, er det svært viktig at du melder frå uavhengig av åkerriksa er på eigedomen din eller på ein anna eigedom og anten du kan tenkja deg å setja i verk tiltak, eller ikkje. Dette fordi me ønskjer å få eit så godt tal på populasjonen som mogleg. Å gjennomføra tiltak er frivillig, men me ønskjer at så mange som mogleg vil vera med på å redda åkerriksa.

Publisert 26.05.2016

Dersom du observerer åkerrikse, er det svært viktig at du melder frå uavhengig av åkerriksa er på eigedomen din eller på ein anna eigedom og anten du kan tenkja deg å setja i verk tiltak, eller ikkje. Dette fordi me ønskjer å få eit så godt tal på populasjonen som mogleg. Å gjennomføra tiltak er frivillig, men me ønskjer at så mange som mogleg vil vera med på å redda åkerriksa.

Publisert 05.04.2016

Årsrapporten for 2015 er nå publisert. Hovuddokumentet og tre vedlegg kan lesast på skjermen, eller dei kan skrivast ut frå denne nettsida. 

Publisert 23.02.2016

På grunn av auke i arbeidspress har ein på byggesak og landbruk innført  telefontid frå 12.30 – 15.30 kvar dag.

 

Publisert 12.02.2016

Løyvefritaket for drosje innanfor heile Finnøy kommune og Hjelmeland-delen av Ombo (Vestersjø krins) er forlenga med to år. Dette har fylkesrådmannen vedteke.

Publisert 03.02.2016

Finnøy kommune si ferske innbyggjarundersøking, mellom anna om kommunestruktur, er presentert som eit vedlegg i PDF-format her (PDF, 959 kB).

Publisert 11.01.2016

Finnøy kommunestyre vedtok 17. juni 2015 den bustadsosiale handlingsplanen for perioden 2015-2020. Trykk her for å lesa eller skriva ut planen. (PDF-format, 21 sider.)

Publisert 06.12.2015

Samfunnsdelen av kommuneplan for Finnøy er vedteken i kommunestyret 1. oktober 2015. Planen kan lesast eller skrivast ut ved å klikka på denne lenka (PDF, 6 MB).

 

Når det gjeld dei delane av kommuneplanen som er under utarbeiding, kan saksdokumenta lesast eller skrivast ut på lenkene nedanfor.

Publisert 29.10.2015

Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO, er som interesseorganisasjon overordnet opptatt av at alle aktører som arbeider for tilfredsstillende brannsikkerhet eller er involvert i prosesser knyttet til dette, får gode rammebetingelser for sitt arbeide.

Publisert 27.10.2015

På Finnøy og på Talgje er det i perioden oktober 2014 til oktober 2015 innført vegadresser med husnummer. Dei 1245 unike vegadressene dekkjer om lag 45 % av eigedommane i Finnøy kommune, og det dekkjer 67 % av dei fastbuande i kommunen.

Publisert 14.10.2015

 

Publisert 14.10.2015

Henrik Halleland (Krf) er vald til ny ordførar i Finnøy kommune. Odd Bleie (Sp) er vald til ny varaordførar.  Formannskapet består av desse to, i tillegg til Ingvild Sevheim Steen (Krf), Gro Skartveit (uavhengig), Ole Klingsheim (V), Nils Petter Flesjå (H), Jan Terje Vignes (H), Jon Olav Runestad (Ap) og Lars Rørtveit (Sp).

 
Publisert 09.10.2015

Det er sendt ut brev med nye vegadresser til dei som eig hus og hytter m.m. i den delen av Reilstad som hittil har mangla vegadresser. Desse adressene blir innførte 27.oktober, og då skal alle på øya Finnøy ha fått vegadresse med husnummer. Øya Talgje er allereie ferdigadressert med vegnamn og husnummer.

Publisert 09.09.2015

Innanfor Finnøy kommune er det opna for at ein, ved å registrera seg hjå Rogaland fylkeskommune og få køyresetel, lovleg kan køyra drosje (taxi) og ta betalt, utan å ha vanleg løyve. Det er ikkje noko vaktplikt, slik at den som er registrert på denne måten, bestemmer sjølv om når han eller ho vil ta oppdrag.

Publisert 29.08.2015

Legevakta har nå fått same telefonnummer i heile landet: Det sekssifra nummeret 116117 (hundreogseksten-hundreogsytten). Då kjem du til legevakta der du oppheld deg, same kvar i Norge du ringer frå. Nummeret skal fungera både frå fasttelefon og mobil, og er gratis.

Publisert 29.08.2015

Legevakta har nå fått same telefonnummer i heile landet: Det sekssifra nummeret 116117 (hundreogseksten-hundreogsytten). Då kjem du til legevakta der du oppheld deg, same kvar i Norge du ringer frå. Nummeret skal fungera både frå fasttelefon og mobil, og er gratis.

Publisert 20.05.2015

Plansjene som blei brukte på informasjonsmøtet på Strand vidaregåande skule avd. Rygjabø tysdag 19. mai, er tilgjengelege som PDF, sjå vedlegg.

Publisert 13.04.2015

Ein startar opp med feiing igjen denne veka (veke 16) og fyrst ute er Sjernarøy, deretter vil ein ta det som står igjen på Finnøy (området frå Reilstad til Judaberg) og Sør-Bokn med Måløy.

Arbeidet skal iflg. feiaren vere avslutta seinast til utgongen av juni månad.

Publisert 08.04.2015

Her er ei oversikt over adresser til offentlige bygg og nokre andre stader med offentleg trafikk, på Finnøy og på Talgje. Alle eigedommar på desse øyane fekk i perioden oktober 2014 til oktober 2015 tildelt nye vegadresser med husnummer.

 

Publisert 08.04.2015

Her er ei oversikt over adresser til offentlige bygg og nokre andre stader med offentleg trafikk, på Finnøy og på Talgje. Alle eigedommar på desse øyane fekk i perioden oktober 2014 til oktober 2015 tildelt nye vegadresser med husnummer.

 

Publisert 03.02.2015

Vegadresser med husnummer er 2. februar innført i Fåbakkane, Nedre Fåbakkane og Fåfeltet. Matrikulerte huseigarar er tilskrivne med informasjon om den nye adressa, som blir registrert automatisk i Folkeregisteret. Neste omadresseringsområde er 16. februar, og består av Fåhadlet, Astridbakken og Rygjabøvegen. Meir informasjon er lagt ut på desse nettsidene, i kategorien Vegadresser.

Publisert 29.01.2015

Finnøy, Rennesøy og Randaberg barnevern slegne samen til ei felles barnevernteneste, der Randaberg er vertskommune. Alle barnevernsarbeidarar i dei tre kommunane er frå 1. jan. 2015 tilsette i Randaberg kommune.

Alle aksbehandlarane er plasserte på Randaberg, og du kan ta kontakt på telefon 51 41 41 00 og på e-post: post(a)randaberg.kommune.no

 

All post kan sendast til:

Randaberg kommune

Barnevern

Postboks 40

4096 Randaberg

 

Publisert 13.01.2015

Vegnettet i Finnøy kommune består av både fylkesvegar og kommunale vegar. Når det gjeld vintervedlikehald på dei kommunale vegane er det inngått avtale til og med 2020 med Roda Maskin. Desse underleverandørane utfører vintervedlikehald på dei kommunale vegane på vegne av Roda Maskin:

Finnøy og Talgje: Roda Agri Maskin

Fogn: Trygve Sandanger

Ombo: Per Gunnar Lindanger

Sjernarøy: Sjernarøy Bygdaservice

Halsnøy: Leif Inge Eike

Publisert 13.01.2015

Vegnettet i Finnøy kommune består av både fylkesvegar og kommunale vegar. Når det gjeld vintervedlikehald på dei kommunale vegane er det inngått avtale til og med 2020 med Roda Maskin. Desse underleverandørane utfører vintervedlikehald på dei kommunale vegane på vegne av Roda Maskin:

Finnøy og Talgje: Roda Agri Maskin

Fogn: Trygve Sandanger

Ombo: Per Gunnar Lindanger

Sjernarøy: Sjernarøy Bygdaservice

Halsnøy: Leif Inge Eike

Publisert 03.10.2014

Meldeplikt ved bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskott hjortevilt og bruk av motorbåt til å hente skadeskott sjøfugl

Melding til Finnøy kommune til vakttelefon: 902 07 291

 

Viss det er dårleg dekning kan det sendast SMS.

Innehald i SMS: søk etter påskott vilt, jegerens namn, stad, viltart

Publisert 03.10.2014

Meldeplikt ved bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskott hjortevilt og bruk av motorbåt til å hente skadeskott sjøfugl

Melding til Finnøy kommune til vakttelefon: 902 07 291

 

Viss det er dårleg dekning kan det sendast SMS.

Innehald i SMS: søk etter påskott vilt, jegerens namn, stad, viltart

Publisert 30.09.2014

Viltloven blei endra med verknad frå 1. juni i år.

Nå er det tillatt å bruka kunstig lys til ettersøk av påskolte hjortevilt og motorbåt til å henta skadeskoten sjøfugl.

Men dette er berre tillatt etter melding til kommunen, politi og jaktrettighetshavar.

Melding om dette kan gjevast til kommunen på vakttelefon 902 07 291 utenom ordinære opningstider.

 

Publisert 10.05.2014

 I Finnøy kommune finn du eit aktivt og rikhaldig tilbod tilpassa ulike interesser.

Publisert 10.05.2014

Folkehelseplanen skal vera eit viktig grunnlagsdokument for samfunnsdelen i kommuneplanen, som er under arbeid. Kommunestyret fekk 7. mai er orientering om folkehelse og levekår i Finnøy 2013-2017 (PDF, 2 MB)....

 

 
Login for redigering