Fysioterapi

Tenesta har følgjande oppgåver: Fremje helse og førebygge sjukdom og  skade, diagnose og behandling. Medisinsk habilitering og rehabilitering.  Gruppeterapi der det er mogleg . Finnøy kommune har 1 stilling  i 100% kommunal fysioterapeut og 1 stilling  i 100 % privat med driftstilskott

Fysioterapi avdelinga har lokaler i den gamle legebustaden på Finnøy.

I hovudtrekk driv fysioterapeutane med oppgåver innanfor:
-førebyggande og helsefremmande arbeid
-undersøking og behandling
-habilitering og rehabilitering

Eksempel på førebyggjande/helsefremjande arbeid er, ergonomisk rådgjeving og rådgjeving om trening både individuelt og i grupper.

Undersøking og behandling skjer hovudsakleg poliklinisk på fysioterapiavdelinga etter rekvisisjon frå lege eller spesialist. Dei fleste må betale ein eigenandel for kvar behandling. Beløpet er avhengig av behandlingsform og behandlingstid etter Trygdeetatens regelverk (Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi).

Ein del brukarar har krav på fri behandling. Dette gjeld mellom anna for brukarar med revmatiske sjukdommar, etter slag eller nevrologiske sjukdommar, etter operasjonar, og etter alvorlege skader (t.d. frakturar). Barn under 16 og personar som blir behandla for godkjende yrkesskadar har også krav på fri behandling. Ved behandling hjå fysioterapeut gjeld ei anna frikortordning, såkalla eigenandelstak 2. Du kan lese meir om dette på nettsida til HELFO.

Vi utfører også tenester andre stader i kommunene, til dømes:
-Sjukeheim
-Barnehagar og skular
-Heime hos brukarar
Dette gjeld ofte habiliterings- og rehabiliteringsarbeid.

Dersom du har behov for fysioterapi kan du ta kontakt med oss. Ventetida kan variere. I enkelte periodar har vi mest ikkje ventetid, men i tider med stor pågang kan dessverre ventetida vere opptil nokre månader. Enkelte pasientgrupper blir prioritert, avhengig av diagnosen.

 

Kven er vi?
Heiko Schreiber
Kommunefysioterapeut
tlf 51 71 47 49
mobil 40 41 03 36
E-post: hes@finnoy.kommune.no

 

Marianne Zweering
Privat fysioterapeut med driftstilskudd
tlf 51 71 47 13
mobil 40 40 76 05
E-post: maz@finnoy.kommune.no

Ansvarleg Heidi Bleie Skeiseid. Sist endra 10.05.2017
Eksterne lenker
 
Login for redigering